چشم انداز:

آرمان بنیاد خیریه نگار مهربان؛ رشد، تعالی و بهبود کیفت زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی برای خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست، با استعانت از درگاه حق میباشد.