مشارکت نقدی:

شما میتوانید مبالغ مورد نظر خود را از طریق:

شماره حساب ۱۸۱۰۴۳۹۵۰۳۶۷۲۱

شمارکارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۵۱۶۲۸۲۳۵

شماره شبای IR100630181004309503672001

نزد بانک انصار متعلق به بنیاد خیریه نگار مهربان واریز نمایید و یا از طریق در گاه الکترونیکی اقدام به واریز نمایید. شما خیّر گرامی همچنین میتوانید شرح مصارف آن را مشخص نمایید:

حمایت از کودکان(زیرشاخهها: ایتام-سادات-عام)

تامین سرمایهی نقدی (زیرشاخهها: وام قرض الحسنه-شراکت)

اعطای کمک هزینه تحصیلی

تامین هزینه ارزاق

کمک هزینه جهیزیه

کمک هزینه درمان

تامین هزینه قربانی