مشارکت غیر نقدی:

خیّرین و حامیان موسسه خیریه در زمینه کمکهای غیرنقدی مانند: ارزاق، پوشاک، جهیزیه، تجهیزات کار، لوازم التحریر، وسایل کمک توانبخشی، قربانی، نذورات و… میتوانند با دفتر موسسه ارتباط برقرار نمایند.

شماره تماس:۳۳۴۴۴۶۷۰-۰۲۱

مشارکت در ارائه خدمات:

خیّرین همچنین میتوانند در ارائه خدمات به اشکال زیر مددجویان این موسسه را یاری نمایند:

اشتغال وکار آفرینی(زیرشاخهها: مهارت آموزی- ارائه طرح اشتغال- جذب نیروی کار)

ارائه خدمات پزشکی، پیرا پزشکی و مشاورهای

ارائه خدمات آموزشی

ارائه خدمات فرهنگی

ارائه خدمات مذهبی

ارائه خدمات رسانه ای و تبلیغات