ماموریت:

این بنیاد، به عنوان یک موسسه خیریه برآن است تا با عنایت پروردگار، خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست را شناسایی و تحت پوشش قرار داده و جهت حمایت از این خانوادهها با مشارکت گروههای مختلف خیّرین، ملزومات یک زندگی با کیفیت (از قبیل اشتغال، مسکن، ارزاق، پوشاک، خدمات درمانی، فرهنگی، آموزشی و… ) را جهت ایشان فراهم نماید.