تاریخچه بنیاد:

این بنیاد با اهداف خیرخواهانه سال­ها به صورت غیررسمى فعالیت کرده و خانواده­هاى بسیارى را از خدمات خویش بهره­مند نموده است ، لیکن با پیگیرى­هاى صورت گرفته و به منظور تجمیع فعالیتهاى مختلف از سال ۱۳۹۱ با دریافت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به شماره ۶۳۱/۹۱۸/۹۱۷ فعالیت خود را درقالب بنیاد خیریه نگار مهربان آغاز نمود.