اهداف:

حمایت از اقشار آسیب پذیر نیازمند شامل ایتام،زنان وکودکان بی سرپرست،بد سرپرست،خانواده های با سرپرست از کارافتاده و…

ارائه خدمات مددکاری

اشتغال و کارآفرینی

اعطای کمک هزینه تحصیلی وارائه خدمات مرتبط

توزیع ارزاق والبسه

تامین جهیزیه

اعطای وام قرض الحسنه

تامین مسکن

ارائه خدمات آموزشی،فرهنگی ومذهبی

اعطای کمک هزینه پزشکی و مشاوره ای

جذب مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه